ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η GREEN COLA αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της διασφάλισης του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της ιστοσελίδας αυτής, αλλά και της ασφάλειάς τους. Η GREEN COLA θεωρεί υψίστης σημασίας σκοπό την προστασία και διαφύλαξη αυτών, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα και τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679). Τα δεδομένα που συλλέγονται από τη GREEN COLA είναι αυτά που οι χρήστες μας παρέχουν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στην παρούσα ιστοσελίδα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται όπως αναλύονται κατωτέρω, ενώ δεν θα λαμβάνει χώρα καμία άλλη μη επιθυμητή χρήση αυτών. Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας συνεπάγεται αποδοχή και συναίνεση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι η ενημέρωση των υποκειμένων σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται για την εξυπηρέτηση των ίδιων, την ενημέρωση αυτών για τα προϊόντα και για διαγωνισμούς. Μέσω της παρούσας πολιτικής τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους ως προς την πρόσβαση στα δεδομένα, τη διόρθωσή τους και τη διαγραφή τους.

 

 

Προσωπικά Δεδομένα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από το www.greencola.com, στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο διεύθυνση email), δίδονται εκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης ιστοσελίδας και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη διεκπεραίωση της – ηλεκτρονικής ή άλλης – αλληλογραφίας και την εξυπηρέτηση των χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν πωλούνται, ενοικιάζονται ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαβιβάζονται ή/και κοινοποιούνται σε τρίτους. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία η κοινοποίηση των στοιχείων επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου ή βάσει δικαστικής απόφασης και αποκλειστικά προς τις αρμόδιες αρχές.

 

Η συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων από το www.greencola.com, γίνεται :

  • Ως απάντηση σε αίτημα που υποβάλλει ο επισκέπτης/χρήστης
  • Για την βελτίωση των προϊόντων μέσω της καλύτερης κατανόησης των αναγκών και επιθυμιών των καταναλωτών
  • Για την αποστολή newsletters, προωθητικού υλικού ή προσφορών, εφόσον το έχει επιλέξει ο επισκέπτης/χρήστης. Ανά πάσα στιγμή ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να ακυρώσει την επιλογή αυτή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που υπάρχει στο τέλος των σχετικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων.
  • Για την ασφάλεια και βελτίωση της χρήσης των ιστοσελίδων της GREEN COLA (επίσκεψη ιστοσελίδας, ασφάλεια δεδομένων)

 

Η συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων υπόκειται στους όρους της παρούσας δήλωσης απορρήτου, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και του ευρωπαϊκού δικαίου για την προστασία του ατόμου και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο επισκέπτης / χρήστης του www.greencola.com διατηρεί όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις ελληνικές και ευρωπαϊκές διατάξεις, καθώς και τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, αλλαγής, συμπλήρωσης και διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων.

 

Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στον ιστότοπό μας μόνο με την εξακριβωμένη με τα διαθέσιμα τεχνικά μέσα ταυτοποίηση των συναινούντων γονέων ή κηδεμόνων τους.

Επίσης, το www.greencola.com δεν ευθύνεται για περιπτώσεις συλλογής προσωπικών δεδομένων από τυχόν συνδεδεμένους ιστότοπους. Η παρούσα δήλωση απορρήτου ισχύει μόνο για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, επεξεργάζονται και διαχειρίζονται από το www.greencola.com.

 

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η GREEN COLA έχει υιοθετήσει τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια και ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων των χρηστών επισκεπτών / χρηστών πλήρως συμμορφούμενη με τις διατάξεις και διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679. Παρέχει περιορισμένη πρόσβαση μόνο σε εκείνους τους υπαλλήλους / συνεργάτες της που είναι απαραίτητο να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης ή τροποποίησης των δεδομένων αυτών. Τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία και έχει θέσει διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων, ενώ διασφαλίζει τα δικαιώματα των υποκειμένων ως κατωτέρω παρατίθενται.

 

 

Χρόνος Διατήρησης

Τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου που θα διατηρήσει η GREEN COLA θα διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο προκειμένου να παρέχονται οι ζητούμενες πληροφορίες ή υπηρεσίες και σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων για όσο χρόνο απαιτείται για την αμετάκλητη επίλυσή τους.

 

 

Αποδέκτες Δεδομένων

Αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι για τον σκοπό αυτό, καθώς και τρίτοι συνεργάτες και συγκριμένα η εταιρεία Spot Thompson Όμιλος Ολικής Επικοινωνίας Α.Ε., οι οποίοι μέσω συμβάσεων με την GREEN COLA έχουν δεσμευτεί για την τήρηση της παρούσας πολιτικής και κυρίως για τη μη αντιγραφή, διάθεση, καταστροφή και αλλοίωση των δεδομένων αυτών.

 

 

Δικαιώματα Υποκειμένου

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τα δικαιώματα του Κανονισμού(ΕΕ) 2016/697 και της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), περιορισμού επεξεργασίας, φορητότητας και του δικαιώματος αντίρρησης ως προς την επεξεργασία με χρήση των κατάλληλων εντύπων. Κάθε σχετικό αίτημα μπορεί να υποβάλλεται είτε μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας www.greencola.com είτε μέσω e-mail στη διεύθυνση contact@greencola.gr είτε σε γραπτή μορφή στη διεύθυνση ΕΟΑΛ & Καλαμάτας 2, Νέα Κηφισιά, TK 14564, Αττική

 

Χρήση Δεδομένων

Η GREEN COLA μπορεί να κάνει χρήση των δεδομένων σας για την ενημέρωσή σας για προσφορές, για νέα προϊόντα, για νέες υπηρεσίες, για διαγωνισμούς και κάθε τι άλλο που σχετίζεται με την εταιρεία. Ο χρήστης / πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν επιθυμεί ή όχι να λαμβάνει επικοινωνία από το www.greencola.com, στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@greencola.gr

 

 

Γνωστοποίηση Δεδομένων

Η GREEN COLA δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών παρά μόνο αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από το υποκείμενο των δεδομένων ή αν αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση, εισαγγελική παραγγελία ή απόφαση / διάταξη άλλης δημόσιας αρχής.

 

 

Σύνδεση με άλλες ιστοσελίδες

Μέσω της ιστοσελίδας της GREEN COLA μπορεί να δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης με ιστοσελίδες άλλων εταιρειών. Η GREEN COLA δε φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους μέσα από την ιστοσελίδα της, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων. Αν επιλέξετε να μπείτε σε ένα συνδεδεμένο ιστότοπο, συμφωνείτε ότι η GREEN COLA δε φέρει καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα του ιστοτόπου και δεν ελέγχει, ούτε προσυπογράφει, ούτε είναι υπεύθυνη με οποιονδήποτε τρόπο :

  • Τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα προσωπικά σας στοιχεία σε αυτούς του ιστοτόπους
  • Το περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων
  • Τη χρήση αυτών των ιστοτόπων από άλλους

 

 

Πολιτική “Cookies”

Η GREEN COLA στην ιστοσελίδα χρησιμοποιεί “cookies”, μια τεχνολογία που αποθηκεύει δεδομένα στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τις λειτουργικές δυνατότητες του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου σας (browser). Τα “cookies” είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο τερματικό του κάθε χρήστη, χωρίς να λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τα προσωπικά αρχεία ή έγγραφα του χρήστη και χωρίς να προκαλούν οποιαδήποτε βλάβη στα τερματικά των χρηστών και στα φυλασσόμενα σε αυτά αρχεία και έγγραφα. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα “cookies” χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης. Αυτό μας επιτρέπει να λειτουργήσουμε στην ιστοσελίδα μας κατά τρόπο αποδοτικό την υπηρεσία που προσφέρουμε και να παρακολουθούμε την συμπεριφορά των επισκεπτών του Ιστοτόπου, ώστε να προσαρμόζεται στις ατομικές ανάγκες των επισκεπτών / χρηστών. Τα “cookies” δεν αποθηκεύονται όταν κλείσετε τον φυλλομετρητή ιστού (web browser) που χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να αρνηθείτε την αποθήκευση cookies στον υπολογιστή σας, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του browser.

 

To www.greencola.com χρησιμοποιεί τα “cookies” για να παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες πληροφορίες και να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας. Τα “cookies” χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένα προϊόντα ή/και υπηρεσίες.

 

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των “cookies”, εδώ.

 

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον Browser σας, να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σ’ αυτή την περίπτωση έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του.

 

Σε περίπτωση που θέλετε να δηλώσετε την αντίθεσή σας στη χρήση μηχανισμών cookies, μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@greencola.gr

 

Αλλαγή Πολιτικής

Η GREEN COLA διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα πολιτική προκειμένου να εφαρμόζει την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση το κρίνει απαραίτητο χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

 

Τελευταία τροποποίηση : Μάϊος 2018

Start typing and press Enter to search